Nr postępowania DZ.RS.341.96.2016

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu obejmującej ul. Warszawską od Term Maltańskich do skrzyżowania z ul. Św. Michała w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r.,poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez PERFECT ELECTRO sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn,z ceną brutto: 524.964,00 zł, okresem gwarancji jakości: 48 miesięcy.

Punktacja złożonych ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres gwarancji jakości – 40%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres gwarancji jakości. Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 PERFECT ELECTRO
Sp. z o.o.,ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn
524.964,00 48 Kryterium I – 60
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100
2 DUCTUS sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski 532.368,40 (cena po poprawkach) 48 Kryterium I – 59,17
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 99,17
Data zamieszczenia informacji