Nr postępowania DZ.RS.341.94.2016

Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Matyi-Wierzbięcice w Poznaniu o przejście dla pieszych po zachodniej stronie skrzyżowania w formule ?zaprojektuj i wybuduj?

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje,
że dokonał wyboru oferty złożonej przez PERFECT ELECTRO sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn.

Punktacja złożonych ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60% oraz okres rękojmi za wady – 40%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak Stefan Maćkowiak Sp.j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 495.000,00 48 Kryterium I – 51,51
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 91,51
2 PERFECT ELECTRO sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn
424.965,00 48 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100,00
 

 
Data zamieszczenia informacji