Nr postępowania DZ.RP.341.105.2016

Usługa polegająca na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do automatów parkingowych zgłoszonych przez system, wyjmowaniu bilonu z automatów i konwojowaniu wartości pieniężnych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje,że dokonał wyboru oferty złożonej przez Agencję Detektywistyczną i Ochrony JOKER sp. z o.o., Al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań, z ceną brutto: 123.360,00 zł.
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.
 
Punktacja złożonych ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena.
 
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 USI Spółdzielnia Wielobranżowa, ul. Kramarska 17, 61-765 Poznań 124.030,00 99,46
2 Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER sp. z o.o., al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań 123.360,00 100,00
 
Data zamieszczenia informacji