Nr postępowania DZ.EL.341.04.2017

Usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty - konsorcjum firm w składzie: Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „POLHOL” Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań (lider konsorcjum), Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-CHARA Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań (członek konsorcjum) oraz Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PERS” Roman Pers, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las (członek konsorcjum), z ceną brutto: 446.495,00 zł.
 
Punktacja złożonej oferty:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 85%, czas dojazdu na miejsce wezwania (dot. pojazdów blokujących ruch tramwajowy) – 10%, czas dojazdu na miejsce wezwania (dot. pojazdów nie blokujących ruchu tramwajowego) – 5%.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Czas dojazdu na miejsce wezwania (dot. pojazdów
blokujących ruch tramwajowy)
Kryterium III  Czas dojazdu na miejsce wezwania
(dot. pojazdów nie blokujących ruchu tramwajowego)
Ilość uzyskanych punktów
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o zamówienie : Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „POLHOL” Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań (lider konsorcjum) oraz Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Auto-Chara Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań (członek konsorcjum) oraz Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PERS” Roman Pers, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las (członek konsorcjum).
220.414,00 Obszar I
30 minut        Obszar II             45 minut          (czasy maksymalne wskazane
w SIWZ)
 
 
 
Obszar I
45 minut        Obszar II             60 minut          (czasy maksymalne wskazane
w SIWZ)      
Kryterium I – 85,00
Kryterium II – 0,00
Kryterium III – 0,00
Łącznie – 85,00
Data zamieszczenia informacji