Nr postępowania DZ.TO.341.02.2017

Ochrona obiektu Węzeł komunikacyjny Rondo Kaponiera w Poznaniu

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez konsorcjum firm w składzie: Spółdzielnia Dozór w Gnieźnie, ul. Żwirki i Wigury  19A, 62-200 Gniezno oraz Biuro Ochrony A-Z, ul. Bogusławskiego 26/4, 62-002 Suchy Las, z ceną brutto 565.213,54 zł.
 
Punktacja złożonych ofert:
 
Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-100 pkt.
Punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Kryterium I
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER sp. z o.o., al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań 600.270,01 94,16
2 Hunters sp. z o.o., ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wlkp. 626.650,56 90,20
3 Ekotrade sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa 675.403,46 83,69
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Spółdzielnia „DOZÓR”, ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno i Sławomir Karczewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Ochrony A-Z,
ul. Bogusławskiego 26/4,
62-002 Suchy Las
565.213,54 (cena po poprawkach) 100
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Maxus
sp. z o.o., ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź i MM Service Security sp. z o.o. ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź
565.652,40 (cena po poprawkach) 99,92
6 Grzegorz Jerzyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Ochrony Osób i Mienia „Lion”, ul. Brzechwy 43, 63-100 Śrem 790.152,00 71,53
8 Waldemar Kropidłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „WAL – MAR”, „PARABELLUM” Ośrodek Szkolenia Pracowników Ochrony, ul. Palacza 119, 60-279 Poznań 613.770,00 92,09
 
Data zamieszczenia informacji