Nr postępowania DZ.TZ.341.104.2016

Trzyletnia bieżąca pielęgnacja zieleni założonej w latach 2003 ? 2016 oraz interwencyjna pielęgnacja pozostałych drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Poznania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części XVI zamówienia - Rejon 5B, części XVIII zamówienia - Rejon 6B, części XIX zamówienia – Rejon 6C:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie:
- części XVIII zamówienia - Rejon 6B, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
- części XVI zamówienia- Rejon 5B oraz części XIX zamówienia– Rejon 6C, ponieważ dla każdej z części oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Uzasadnienie dot. unieważnienia części XVIII zamówienia - Rejon 6B:
 
Zgodnie z dyspozycją 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W niniejszym postępowaniu dla części XVIII zamówienia - Rejon 6B została złożona tylko jedna oferta, która podlega odrzuceniu. Dlatego koniecznym ze względu na zapisy (art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych jest unieważnienie przedmiotowego postępowania w zakresie danej części, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Uzasadnienie dot. unieważnienia części XVI zamówienia - Rejon 5B oraz części XIX zamówienia – Rejon 6C:
 
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
O realizację każdej z ww. części zamówienia ubiegał się tylko jeden Wykonawca, tj. konsorcjum firm w składzie KDS sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań oraz Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa ALKOM, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, składając oferty odpowiednio na część XVI zamówienia – Rejon 5B  z ceną brutto: 596.273,40 zł i na część XIX zamówienia – Rejon 6 C z ceną brutto: 1.096.011,00 zł.
Cena ofert złożonych na realizację ww. części zamówienia znacząco odbiega od kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na ich realizację (tj. dla części XVI zamówienia oferta przewyższa kwotę zamawiającego o wartość 369.357,42 zł brutto, dla części XIX zamówienia oferta przewyższa kwotę zamawiającego o wartość 576.257,97 zł brutto).
Uwzględniając powyższe, przedmiotowe postępowanie w zakresie części XVI - Rejon 5B oraz części XIX – Rejon 6C zostaje unieważnione, ponieważ dla każdej z nich oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I-XV, XVII zamówienia:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone przez:
 • konsorcjum firm w składzie: Kamil Lenarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGRO Zieleń, os. Przemysława 13b/10, 61-064 Poznań oraz Renata Jarzyniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gordon Garden Architektura Krajobrazu, Garbatka 23, 64-610 Rogoźno, na:
 • część IV zamówienia - Rejon 2A, z ceną brutto: 329.191,77 zł;
 • część V zamówienia – Rejon 2 B, z ceną brutto: 337.721,40 zł;
 • część VI zamówienia – Rejon 2C, z ceną brutto: 279.680,04 zł;
 • część VIII zamówienia – Rejon 3B, z ceną brutto: 329.835,24 zł.
 
 • Macieja Nowackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MAGARD, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań, na:
 • część II zamówienia – Rejon 1 B, z ceną brutto: 720.579,18 zł;
 • część III zamówienia – Rejon 1C, z ceną brutto: 526.058,97 zł;
 • część VII zamówienia – Rejon 3A, z ceną brutto:  927.578,25 zł;
 • część XVII zamówienia – Rejon 6A, z ceną brutto:  622.627,83 zł.
 
 • Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gardens Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, na:
 • część I zamówienia - Rejon 1A, z ceną brutto: 617.189,22 zł;
 • część X zamówienia – Rejon 4A, z ceną brutto:  650.405,04 zł;
 • część XI zamówienia – Rejon 4B, z ceną brutto:  483.405,72 zł;
 • część XII zamówienia – Rejon 4C, z ceną brutto:  723.357,66 zł;
 • część XIII zamówienia – Rejon 4D, z ceną brutto:  614.846,28 zł;
 • część XIV zamówienia – Rejon 4E, z ceną brutto:  762.216,81 zł.
 
 • Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Komunalnych SAN-EKO, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, na część XV zamówienia - Rejon 5A, z ceną brutto: 576.794,52 zł.
 
 • GreenQl Sp. z o.o., ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań, na część IX zamówienia – Rejon 3C, z ceną brutto: 709.678.26 zł.
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 Aldona Szkudlarek-Lipowy prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą OGRÓD-PROJEKT, ul. Paderewskiego 46A, 62-020 Swarzędz VIII – Rejon 3B 747.652,29 44,12
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: KDS Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań i Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1,
61-249 Poznań
IV – Rejon 2A 813.978,72 40,44
VI – Rejon 2C 1.398.076,20 20,00
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Kamil Lenarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGRO Zieleń, os. Przemysława 13B/10, 61-064 Poznań i Renata Jarzyniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GORDON GARDEN Architektura Krajobrazu, ul. Garbatka 23, 64-610 Rogoźno IV – Rejon 2A 329.191,77 100
V – Rejon 2B 337.721,40 100
VI – Rejon 2C 279.680,04 100
VIII – Rejon 3B 329.835,24 100
5 Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAGARD
ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań
I – Rejon 1A 687.602,67 89,76
II – Rejon 1B 720.579,18 100
III – Rejon 1C 526.058,97 100
VII – Rejon 3A 927.578,25 100
IX – Rejon 3C 805.013,64 88,16
XII – Rejon 4C 799.099,50 90,52
XIII – Rejon 4D 729.533,46 84,28
XIV – Rejon 4E 874.308,63 87,18
XVII – Rejon 6A 622.627,83 100
6 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gardens Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska I – Rejon 1A 617.189,22 100
VII – Rejon 3A 1.359.282,39 68,24
IX – Rejon 3C 715.502,16 99,19
X – Rejon 4A 650.405,04 100
XI – Rejon 4B 483.405,72 100
XII – Rejon 4C 723.357,66 100
XIII-  Rejon 4D 614.846,28 100
XIV – Rejon 4E 762.216,81 100
7 Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych,
ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań
XV – Rejon 5A 576.794,52 100
8 GreenQL sp. z o.o., ul. Norwida 15/32,
60-867 Poznań
V – Rejon 2B 543.885,84 (cena po poprawce) 62,09
IX – Rejon 3C 709.678,26 100
 
 
 
Data zamieszczenia informacji