Nr postępowania DZ.EL.341.05.2017

Dostawa znaków drogowych w roku 2017.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” Sp. z o.o., Ługów 18, 66-200 Świebodzin, z ceną brutto: 286.172,42 zł
 
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena – 100%.
Punktację przyznaną ofertom ww. kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
           
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” sp. z o.o., Ługów 18,
66-200 Świebodzin
286.172,42 100
2 WIMED sp. z o.o., ul. Tarnowska 48,
33-170 Tuchów
319.288,94 89,63
3 TIOMAN sp. z o.o. sp.k., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice 361.355,55 79,19
4 Jerzy Dominik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JD INŻYNIERIA RUCHU, ul. Sienkiewicza 45,
05-220 Zielonka
373.185,08 76,68
5 GZD sp. z o.o. sp.k., ul. Lipowa 49a,
11-042 Jonkowo k/Olsztyna
329.806,05 86,77
6 „RAWBUD”–Rawicz Sp. z o.o., ul. Śląska 88, Masłowo, 63-900 Rawicz 362.130,45 79,02
7 ERPLAST sp. z o.o., ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz 327.844,20 87,29
 
 
Data zamieszczenia informacji