Nr postępowania DZ.RP.341.106.2016

Usługi polegające na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej automatów parkingowych poprzez zapewnienie właściwego zaplecza serwisowego oraz dostawy i montażu podzespołów automatów parkingowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający
w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez SIEMENS Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, z ceną brutto: 2.387.430,00 zł dla I części zamówienia i czasem przystąpienia do naprawy – 3 godziny oraz ceną brutto: 425.580,00 zł dla II części zamówienia i czasem przystąpienia do naprawy – 3 godziny.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny oferty w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz czas przystąpienia do naprawy 10%.
Ocenę oferty dokonano na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt – czas przystąpienia do naprawy.
Punktację przyznaną ofercie w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Czas przystąpienia do naprawy
(w godzinach)
Liczba uzyskanych punktów
1 Grzegorz Tietz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „AL-TEL-COM”, os. Kosmonautów 12/56, 61-627 Poznań II 661.440,00 1 godz. Kryterium I – 57,91
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 67,91
2 SIEMENS Sp. z.o.o., ul. Żupnicza 11,
03-821 Warszawa
I 2.387.430,00 3 godz. Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 90,00
II 425.580,00 3 godz. Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 90,00
 


 
Data zamieszczenia informacji