Nr postępowania DZ.EL.341.08.2017

Dostawa słupków drogowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez GC Metal Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, z ceną brutto:
- dla części 1 zamówienia (Dostawa słupków do znaków i luster z rur stalowych ocynkowanych): 150.269,10 zł,
- dla części 2 zamówienia (Dostawa słupków żeliwnych ozdobnych, łańcuszkowych wraz z łańcuszkiem ozdobnym i słupków oporowych): 182.236,80 zł.
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena – 100%.
Punktację przyznaną ofertom ww. kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 Agnieszka Kot prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą APREMO BIS,
ul. Stawska 160, 08-530 Dęblin
Część 2 184.438,50 98,81
2 GC Metal Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8,
61-806 Poznań
Część 1 150.269,10 100
Część 2 182.236,80 100
3 Wimed Sp. z o.o.,
ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów
Część 1 180.588,60 83,21
4 Zakład Produkcji Elementów Drogowych s.c. E. W. Woźniak,
ul. Staszica 12, 64-600 Oborniki
Część 1 208.731,00 71,99
5 Andrzej Dolny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Z.P.H.U. DOLBET, ul. Błonie 35, 64-730 Wieleń Część 2 197.107,50 92,46
6 Nobeso Małgorzata, Jerzy Trzęsala Sp.j., ul. Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski Część 1 422.320,50 35,58
7 Tioman Sp. z o.o., Sp. k., Ostaszewo 57E,
87-148 Łysomice
Część 1 190.256,40 78,98
 
 
Data zamieszczenia informacji