Nr postępowania DZ.RO.341.11.2017

Wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu w Poznaniu- Etap II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ROTOMAT sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław,  z ceną brutto: 858.619,30 zł, z zadeklarowanym okresem gwarancji jakości dot. sygnalizacji świetlnej wynoszącym 48 miesięcy, z zadeklarowanym okresem gwarancji jakości dot. oznakowania pionowego wynoszącym 15 lat.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena 60%, okres gwarancji jakości dot. sygnalizacji świetlnej 20%, okres gwarancji jakości dot. oznakowania pionowego 20%.
Punktację przyznaną ofertom ww. kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
           
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości dot. sygnalizacji świetlnej (miesiące)
Kryterium III
Okres gwarancji jakości dot. oznakowania pionowego (lata)
Liczba uzyskanych punktów
1 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 878.310,52 48 12,5 Kryterium I – 58,65
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 88,65
2 ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław 858.619,30 48 15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 20,00
Łącznie – 100
3 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 1.180.800,00 48 15 Kryterium I – 43,63
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 20,00
Łącznie – 83,63
4 DUCTUS sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wlkp. 941.737,11 48 15 Kryterium I – 54,70
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 20,00
Łącznie – 94,70
 
Data zamieszczenia informacji