Nr postępowania DZ.TO.341.07.2017

Serwis i konserwacja urządzeń i instalacji branży sanitarnej
w przejściu podziemnym Kaponiera w Poznaniu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W niniejszym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, która podlegała odrzuceniu, dlatego koniecznym ze względu na zapisy (art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych było unieważnienie przedmiotowego postępowania, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Data zamieszczenia informacji