Nr postępowania DZ.RO.341.09.2017

Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Poznania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:
 • na część 1 zamówienia – Grunwald oferta złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, z ceną brutto: 256.578,00 zł oraz zadeklarowanym terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym – 1 dzień;
 • na część 2    zamówienia – Jeżyce oferta złożona złożonej przez Joannę Łowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, z ceną brutto: 253.945,80 zł oraz zadeklarowanym terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym – 1 dzień;
 • na część 3 zamówienia – Nowe Miasto oferta złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD, Skrzynki, ul. Dworcowa 13, 60-620 Stęszew z ceną brutto: 268.902,60 zł oraz zadeklarowanym terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym – 1 dzień;
 • na część 4 zamówienia – Stare Miasto oferta złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, z ceną brutto: 297.168,00 zł oraz zadeklarowanym terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym – 1 dzień;
 • na część 5 zamówienia –  Wilda, Strefa Płatnego Parkowania Jeżyce, Grunwald i Stare Miasto oferta złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD, Skrzynki, ul. Dworcowa 13, 60-620 Stęszew z ceną brutto: 339.406,20 zł oraz zadeklarowanym terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym – 1 dzień;
 • na część 6 zamówienia - oznakowanie poziome ulic, po których przebiegają drogi krajowe i ulic  o dużym natężeniu ruchu oferta złożona przez Joannę Łowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, – z ceną brutto: 284.991,00 zł oraz zadeklarowanym terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym – 1 dzień;
 • na część 7 zamówienia – trwałe oznakowanie ulic miasta Poznania oferta złożona przez konsorcjum firm
  w składzie: RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy sp. j., Zakrzewo, ul. Przemysłowa 1,62-070 Dopiewo oraz Paweł Łowiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, z ceną brutto: 359.775,00 zł oraz zadeklarowanym terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym
  – 1 dzień;
 • na część 8 zamówienia trwałe oznakowanie obiektów rowerowych na ulicach miasta Poznania oferta złożona przez konsorcjum firm w składzie: RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy sp. j., Zakrzewo, ul. Przemysłowa 1,62-070 Dopiewo oraz Paweł Łowiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, z ceną brutto: 357.561,00 zł oraz zadeklarowanym terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym – 1 dzień.
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 90%, termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-90 pkt – cena, w skali 0-10 pkt – termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym.
 
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Zadanie na które złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym (dni) Ilość uzyskanych punktów
1 Konsorcjum firm w składzie: RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy sp. j., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo i Paweł Łowiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter,
ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań
Zadanie nr 7 359.775,00 1 dzień Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 8
 
357.561,00
 
1 dzień Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
2 Marcin Kot prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Drogmax,
ul. Świderska 18, 05-480 Karczew
Zadanie nr 6 277.119,00 2 dni Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 95,00
3 Dariusz Łuczak prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD,
ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew
Zadanie nr 3 268.902,60 1 dzień Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 5 339.406,20 1 dzień Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
4 Rotomat sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134,
54-062 Wrocław
Zadanie nr 7 477.240,00 1 dzień Kryterium I – 67,85
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 77,85
Zadanie nr 8 462.480,00 1 dzień Kryterium I – 69,58
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,58
5 Joanna Łowińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter,
ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań
Zadanie nr 2 253.945,80 1 dzień Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 6 284.991,00 1 dzień Kryterium I – 87,51
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,51
6 Paweł Czubiel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań Zadanie nr 1 256.578,00 1 dzień Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 4 297.168,00 1 dzień Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
 
 
 
Data zamieszczenia informacji