Nr postępowania DZ.TI.341.03.2017

Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w 2017 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części I, II, III, IV, VI, VII zamówienia:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została:
  • dla Części I – Rejon I – Stare Miasto-Centrum oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa (lider konsorcjum), ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań oraz KDS Sp. z o.o. (członek konsorcjum), ul. Północna 1, 61-719 Poznań z ceną brutto: 2.008.810,80 zł;
  • dla Części II – Rejon II – Stare Miasto-Północ oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa (lider konsorcjum), ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań oraz KDS Sp. z o.o. (członek konsorcjum), ul. Północna 1, 61-719 Poznań z ceną brutto: 911.234,88 zł;
  • dla Części III – Rejon III – Nowe Miasto-Północ oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Zakład Sprzątania Placówi Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j. (lider konsorcjum),
    ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o. (członek konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań z ceną brutto: 1.027.166,40 zł;
  • dla Części IV – Rejon IV – Nowe Miasto-Południe oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: FBSerwis S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa (lider konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki z ceną brutto: 852.527,16 zł;
  • dla Części VI – Rejon VI – Jeżyce oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j. (lider konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o. (członek konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań
    z ceną brutto: 1.570.838,40 zł;
  • dla Części VII – Rejon VII – Wilda oferta złożona przez Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań z ceną brutto: 1.095.118,92 zł.
Wyboru ofert najkorzystniejszych dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium 
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
FBSerwis S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Lipowa 19,
64-600 Oborniki
Część IV 852.527,16 100
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia: Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań
oraz KDS Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań
Część I 2.008.810,80 100
Część II 911.234,88 100
Część IV 1.003.687,20 84,94
3 Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Komunalnych „SAN-EKO”, ul. Gołężycka 132,
61-357 Poznań
Część IV 972.047,52 87,70
Część VII 1.095.118,92 100
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b,
60-476 Poznań
oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań
Część II 1.105.833,60 82,40
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b,
60-476 Poznań
oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań
Część III 1.027.166,40 100
7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b,
60-476 Poznań
oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań
Część VI 1.570.838,40 100
8 REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.,
ul. Górecka 104, 61-483 Poznań
Część VII 1.193.880,60 91,73
Data zamieszczenia informacji