Nr postępowania DZ.IS.341.12.2017

?Wykonanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych (MSR Traffic oraz GT Systems) na terenie miasta Poznania?- dot. części II zamówienia - wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach Global Traffic Systems (urządzenia systemu sterowania zainstalowane w Centrum Sterowania przy ul. Góreckiej 15 i urządzenia na terenie miasta).

Informacja o unieważnieniu postępowania:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), zamawiający zawiadamia, o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
 
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W niniejszym postępowaniu dla części II zamówienia zostały złożone dwie oferty, które podlegają odrzucenina podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, dlatego koniecznym ze względu na zapisy (art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych jest unieważnienie przedmiotowego postępowania w zakresie części II zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Data zamieszczenia informacji