Nr postępowania DZ.TI.341.03.2017

Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania
w 2017 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części V zamówienia:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla V Części zamówienia – Rejon V – Grunwald uznana została oferta złożona przez Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań z ceną brutto: 1.284.215,04 zł.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium 
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b,
60-476 Poznań
oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań
Część V 1.456.056,00 88,20
8 REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.,
ul. Górecka 104, 61-483 Poznań
Część V 1.284.215,04 100
Data zamieszczenia informacji