Nr postępowania DZ.TZ.341.15.2017

Roczna bieżąca pielęgnacja zieleni założonej w latach 2003 ? 2016 oraz interwencyjna pielęgnacja pozostałych drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Poznania.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na: 
- część I zamówienia (Rejon 5B – południowa część dzielnicy Wilda) –  przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań i KDS Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, z ceną brutto: 105.092,10 zł;
- część II zamówienia (Rejon 6B – centralna część dzielnicy Nowe Miasto) – przez Garte sp. z o.o., sp.k,ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz,  z ceną brutto: 166.991,76 zł;
- część III zamówienia (Rejon 6C – północna część dzielnicy Nowe Miasto) - przez Garte sp. z o.o., sp.k,ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto: 198.023,94 zł.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Kamil Lenarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGRO Zieleń, os. Przemysława 13B/10, 61-064 Poznań i Renata Jarzyniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GORDON GARDEN Architektura Krajobrazu, Garbatka 23, 64-610 Rogoźno III 208.339,56 95,05
2 Garte sp. z o.o., sp.k, ul. Słoneczna 5,
62-020 Swarzędz
II 166.991,76 (cena po poprawkach) 100
III 198.023,94 100
3 Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAGARD
ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań
II 169.388,26 98,59
III 220.306,56 89,89
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1,
61-249 Poznań i KDS Sp. z o.o.,
ul. Północna 1, 61-719 Poznań
I 105.092,10 100
II 288.516,06 57,88
III 215.822,34 91,75
 
Data zamieszczenia informacji