Nr postępowania DZ.TBU.341.06.2017

Przebudowa ul. Błażeja w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiającyw przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Jerzego Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych „DROGMEL”, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska, z: ceną brutto 405.336,06 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiące oraz czasokresem realizacji robót budowlanych 30 dni kalendarzowych.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 30% oraz czasokres realizacji robót budowlanych 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady, w skali 0-10 pkt - czasokres realizacji robót budowlanych.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Czasokres realizacji robót budowlanych (dni kalendarzowe)
Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań 480.101,45 72 45 Kryterium I – 50,66
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 6,67
Łącznie – 87,33
3 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
409.275,85 (cena po poprawkach) 72 30 Kryterium I – 59,42
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 99,42
4 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL,
ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn,
62-010 Pobiedziska
405.336,06 72 30 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
Data zamieszczenia informacji