Nr postępowania DZ.IS.341.12.2017

Wykonanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych (MSR Traffic oraz GT Systems) na terenie miasta Poznania - w zakresie części I zamówienia - wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach MSR Traffic (urządzenia systemu sterowania zainstalowane w Centrum Sterowania przy ul. Góreckiej 15 i urządzenia na terenie miasta).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał dla części I zamówienia wyboru jedynej złożonej oferty przez MSR TRAFFIC sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 62-081 Przeźmierowo, z: ceną brutto 252.843,23 zł oraz 12 miesięcznym okresem gwarancji jakości.
 
Punktacja złożonej oferty:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres gwarancji jakości – 40%.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium III  Okres gwarancji jakości Ilość uzyskanych punktów
1 MSR TRAFFIC sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 62-081 Przeźmierowo 252.843,23 12  miesięcy od daty odbioru końcowego Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 0
Łącznie – 60,00
 
                                                                                                                                                     
 
Data zamieszczenia informacji