Nr postępowania DZ.TO.341.17.2017

Remont balustrad mostu Teatralnego wschodniego i zachodniego
w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  „Mosty Poznań” sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań.

Punktacja złożonej oferty:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 20% oraz dodatkowe doświadczenie kierownika budowy – 20%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-20 pkt - okres rękojmi za wady, w skali 0-20 pkt – dodatkowe doświadczenie kierownika budowy.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy
Ilość uzyskanych punktów
1 „Mosty Poznań” sp. z o.o.,
ul. Forteczna 12 blok E,
61-362 Poznań
419.146,51 48 jedna dodatkowa robota budowlana na obiekcie inżynierskim będącym zabytkiem lub znajdującym się na obszarze objętym ochroną konserwatorską Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 0,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 70,00
 
 

 
Data zamieszczenia informacji