Nr postępowania DZ.TO.341.19.2017

Serwis i konserwacja urządzeń i instalacji branży sanitarnej w przejściu podziemnym Kaponiera w Poznaniu

Informacja o unieważnieniu postępowania:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która została złożona po terminie składania ofert, który upłynął w dniu 20 kwietnia 2017r. o godz. 09:30. Przedmiotowa oferta została złożona w Biurze Podawczym – pok. 08 dnia 20 kwietnia 2017r. o godz. 09:32 (na co wskazuje pieczęć Wydziału Wspomagania Zarządzania i Komunikacji Społecznej na opakowaniu oferty), a zatem po terminie przewidzianym na jej złożenie.


 
Data zamieszczenia informacji