Nr postępowania DZ.TBU.341.14.2017

Przebudowa ul. Morszyńskiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań z: ceną brutto 355.271,97 zł oraz okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres rękojmi za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 Michał Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy Napierała, ul. Tęczowa 4, Kobylniki,
62-090 Rokietnica
434.517,18 72 Kryterium I – 49,06
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 89,06
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r Nr 392,
61-441 Poznań
467.968,14 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 45,55
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 85,55
4 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH BUD-BRUK,
ul. Wybickiego 7,
64-020 Czempiń
410.486,92 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 51,93
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 91,93
6 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych
i Melioracyjnych DROGMEL,
ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska
479.696,81 72 Kryterium I – 44,44
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 84,44
7 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD,
ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
426.871,40 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 49,94
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 89,94
8 Drobud Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
355.271,97 72 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100
9 Antoni Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą An Bruk, ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew 388.457,89 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 54,87
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 94,87
 
Data zamieszczenia informacji