Nr postępowania DZ.TBU.341.18.2017

Budowa chodników w pasie drogowym ulicy Ostrowskiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań z: ceną brutto 614.571,53 zł oraz okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres rękojmi za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 614.571,53 (cena po poprawce) 72 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100
2 DROBUD Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań
625.354,08 72 Kryterium I – 58,97
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 98,97
3 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń 695.880,29 72 Kryterium I – 52,99
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 92,99
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań i  Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
658.795,36 (cena po poprawce) 72 Kryterium I – 55,97
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 95,97
5 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 677.862,04 72 Kryterium I – 54,40
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 94,40
6 Antoni Napierala prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą An Bruk,
ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew
676.023,31 72 Kryterium I – 54,55
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 94,55
 
Data zamieszczenia informacji