Nr postępowania DZ.TI.341.21.2017

Dostawa koszy dla miasta Poznania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została:
  • dla I części zamówienia – dostawa koszy stalowych montowanych na słupkach – oferta złożona przez „ARCHISPAW” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 31, 32-540 Trzebinia z ceną brutto 44.280,00 zł oraz okresem rękojmi za wady 48 miesięcy;
  • dla II części zamówienia – dostawa koszy betonowych – oferta złożona przez INVESTIM S.A., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, z ceną brutto 111.684,00 zł oraz okresem rękojmi za wady 48 miesięcy.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60% oraz okres rękojmi za wady – 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena oraz w skali 0-40 pkt - okres rękojmi za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 „AKPOL PLUS” s.c. Karol Andrzejewski, Norbert Andrzejewski, ul. Bukowska 7, 62-060 Stęszew Część I 47.970,00
(po poprawkach)
48 Kryterium I – 55,38
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 95,38
2 Jacek Owczarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „SOLID”,
Soczówki 101, 26-330 Żarnów
Część I 46.125,00 48 Kryterium I – 57,60
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 97,60
3 INVESTIM S.A.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Część II 111.684,00 48 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100
4 Przedsiębiorstwo ALBERTS Sp. z o.o.
ul. Leszczyńska 4f, 64-113 Osieczna
Część I 119.925,00 48 Kryterium I – 22,15
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 62,15
5 „ARCHISPAW” Sp. z o.o.,
ul. Dąbrowskiego 31, 32-540 Trzebinia
Część I 44,280,00
(po poprawkach)
48 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100
7 FULCO TECH Sp. z o.o.
ul. Portowa 16j, 44-100 Gliwice
 
Część I 80.836,83 48 Kryterium I – 32,87
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 72,87
Część II 272.828,76 48 Kryterium I – 24,56
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 64,56
8 METALEX Sp. z.o.o.
ul. Paderewskiego 41, 33-300 Nowy Sącz
Część I 55.165,50 48 Kryterium I – 48,16
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 88,16
9 Kazimierz Doleciński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Terenów Zielonych „DOL-EK”,
ul. Sióstr Służebniczek 17, 33-100 Tarnów
Część I 67.342,50
(po poprawkach)
24 Kryterium I – 39,45
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 39,45
10 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MABUD” Sp. z o.o.
ul. Odlewnicza 9, 26-200 Końskie
Część I 45.202,50 48 Kryterium I – 58,78
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 98,78
11 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SKATOM Sp. z o.o.
ul. Staszica 47, 73-130 Dobrzany
Część I 51.660,00 48 Kryterium I – 51,43
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 91,43
12. Małgorzata Jania prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ASKLEPIOS
ul. Przyjaciół Żołnierza 120, 71-670 Szczecin
Część II 176.136,00 36 Kryterium I – 38,04
Kryterium II – 20,00
Łącznie – 58,04
Data zamieszczenia informacji