Nr postępowania DZ.TI.341.30.2017

Mycie ciśnieniowe wybranych chodników śródmieścia Poznania w 2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JAWI” sp. z o.o., ul. Boranta 6, 61-608 Poznań,z ceną brutto 309.960,00 zł.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanego kryterium w skali 0-100 pkt.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Jarosław Żentkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Galeria Czystości, al. Poznańska 70, 64-920 Piła 365.310,00 84,85
3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JAWI” Sp. z o.o., ul. Boranta 6, 61-608 Poznań 309.960,00 100
 
                                                                                                                                     
 
Data zamieszczenia informacji