Nr postępowania DZ.IS.341.16.2017

Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne
na 5 wybranych skrzyżowaniach w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone:
  • części I  zamówienia - Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Pułaskiego – Wielkopolska – Nowowiejskiego - złożonej przez Perfect Electro sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn - z ceną brutto: 85.387,02 zł, okresem gwarancji jakości: 48 miesięcy oraz deklaracją wykonania robót budowlanych w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym;
 
  • części II zamówienia - Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Słowiańska – Murawa - złożonej przez Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo - z ceną brutto: 220.683,01 zł, okresem gwarancji jakości: 48 miesięcy oraz deklaracją wykonania robót budowlanych w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym;
 
  • części III zamówienia - Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Słowiańska – Wilczak – Naramowicka - złożonej przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j., ul. Podgórna 6, 62-061 Łęczyca, dla części III zamówienia - z ceną brutto: 135.300,00 zł, okresem gwarancji jakości: 48 miesięcy oraz deklaracją wykonania robót budowlanych w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym.
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są:
- cena - 60%, okres gwarancji jakości – 30%,  ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym i tramwajowym – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres gwarancji jakości w skali 0-10 pkt – ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym i tramwajowym.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres gwarancji jakości (miesiące) Kryterium III
Ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym i tramwajowym
Ilość uzyskanych punktów
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j.
ul. Podgórna 6, 62-061 Łęczyca
Część III 135.300,00 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
2 Perfect Electro sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn Część I 85.387,02 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
Część II 236.054,85 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu Kryterium I – 56,09
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,09
Część III 148.739,78 48  Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu Kryterium I – 54,58
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,58
3 Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo Część I 92.338,31 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu Kryterium I – 55,48
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 95,48
Część II 220.683,01 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
Część III 143.145,58 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu Kryterium I – 56,71
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,71
 
Data zamieszczenia informacji