Nr postępowania DZ.TO.341.31.2017

Serwis i konserwacja urządzeń i instalacji branży sanitarnej
w przejściu podziemnym Kaponiera w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.)  Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez Hannę Grzybowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „RAWENT SERWIS”, ul. Skawińska 33, 61-333 Poznań, z ceną brutto 179.500,00 zł.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Punktacja złożonej oferty:
 
Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena 100%.
Oceny oferty dokonano na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt.
 
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 Hanna Grzybowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „RAWENT SERWIS”,
ul. Skawińska 33, 61-333 Poznań
179.500,00 100
 
 


 
Data zamieszczenia informacji