Nr postępowania DZ.TBU.341.25.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Nowina w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  Drobud sp. z o.o. , ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, z ceną brutto 121 563,50 zł, okresem rękojmi
za wady 72 miesiące oraz
podbudową betonową o parametrach betonu C12/15.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 30%, jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału
w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Sebastian Zwierzyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bruk-Bau, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678 Poznań 138.370,76 60 brak deklaracji
 w ofercie
Kryterium I – 52,71
Kryterium II – 15,00
Kryterium III – 0
Łącznie – 67,71
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
125.081,66 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 58,31
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 98,31
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 126.514,49 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 57,65
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 97,65
4 Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-Bud-Trans”,
ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń
143.125,88  
72

 
podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 50,96
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 90,96
5 Michał Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy Napierała, ul. Tęczowa 4, Kobylniki, 62-090 Rokietnica 134.811,30 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 54,10
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,10
6 DROBUD Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań
121.563,50 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań i  Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
157.860,17 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 46,20
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 86,20
 
 
                                                                                                             
 
Data zamieszczenia informacji