Nr postępowania DZ.RR.341.27.2017

Wprowadzenie kontraruchu rowerowego na wybranych ulicach jednokierunkowych w dzielnicy św. Łazarz w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez GZD sp. z o.o., sp.k., ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo z: ceną brutto 294.097,22 zł, okresem gwarancji jakości dot. oznakowania pionowego 15 lat oraz terminem wykonania robót budowlanych 60 dni kalendarzowych.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofercie w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres gwarancji jakości dot. oznakowania pionowego - 10% oraz termin wykonania robót budowlanych - 30%.
Ocena oferty dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-10 pkt - okres gwarancji jakości dot. oznakowania pionowego, 0-30 pkt - termin wykonania robót budowlanych.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości dot. oznakowania pionowego 
(lata)
Kryterium III
Termin wykonania robót budowlanych

(dni kalendarzowe)
Ilość uzyskanych punktów
1 GZD sp. z o.o., sp.k.,
 ul. Lipowa 49a,
11-042 Jonkowo
294.097,22 15 60 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 10,00
Kryterium III – 30,00
Łącznie – 100,00
 
Data zamieszczenia informacji