Nr postępowania DZ.TBU.341.34.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Biedrzyckiego w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej - 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej Ilość uzyskanych punktów
1 DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
149.505,00 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
211.695,18 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 42,37
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 82,37
3 Konsorcjum firm w składzie: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12,
60-476 Poznań oraz Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
163.975,16 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 54,71
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,71
 
Data zamieszczenia informacji