Nr postępowania DZ.IS.341.36.2017

Wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach detekcyjnych i sygnalizacyjnych oraz przy instalacjach kablowych i konstrukcjach wsporczych na terenie miasta Poznania- dot. cz. 1 i cz. 2 zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie części 1 i części 2 zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Uzasadnienie:
W przetargu dla części 1 i części 2 zamówienia nie została złożona żadna oferta. W przedmiotowym postępowaniu dla wyżej wskazanych części zamówineia nie wpłynęła żadna oferta, do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 13 czerwca 2017 roku o godzinie 09:30.
Data zamieszczenia informacji