Nr postępowania DZ.IS.341.28.2017

Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Garbary - Estkowskiego w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Perfect Electro sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn.
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są:
- cena - 70%, okres gwarancji jakości – 30%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-70 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres gwarancji jakości.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres gwarancji jakości (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j.
ul. Podgórna 6, 62-061 Łęczyca
364.913,33 48 Kryterium I – 66,18
Kryterium II – 30,00
Łącznie – 96,18
2 Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo
 
 
358.937,09 48 Kryterium I – 67,28
Kryterium II – 30,00
Łącznie – 97,28
3 Perfect Electro sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 345.013,04 48 Kryterium I – 70,00
Kryterium II – 30,00
Łącznie – 100,00
 
Data zamieszczenia informacji