Nr postępowania DZ.TO.341.40.2017

Wymiana dylatacji mostu Lecha w Poznaniu ? nitka południowa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.)  Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez TORCOPOL sp. z o.o., ul. Składowa 16, 27-200 Starachowice, Oddział Wrocław.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
Punktacja złożonej oferty:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60% , okres rękojmi za wady – 20% oraz ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym – 20%.
Ocena oferty dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-20 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-20 pkt – ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III Ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym (dni kalendarzowe) Ilość uzyskanych punktów
1 TORCOPOL sp. z o.o., ul. Składowa 16, 27-200 Starachowice; Oddział Wrocław 590.423,15 60 22 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 10,00
Kryterium III – 20,00
Łącznie – 90,00
 
Data zamieszczenia informacji