Nr postępowania DZ.TBU.341.32.2017

Budowa ul. Anieli Tułodzieckiej w Poznaniu - etap 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto 689 798,49 zł oraz okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 40%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena oraz w skali 0-40 pkt - okres rękojmi za wady.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
2 Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 774.051,44 72 Kryterium I – 53,47
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 93,47
4 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 689.798,49  
72

 
Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100,00
5 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo 879.965,38 72 Kryterium I – 47,03
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 87,03
6 Konsorcjum firm w składzie: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań oraz Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
809.736,05 72 Kryterium I – 51,11
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 91,11
 
Data zamieszczenia informacji