Nr postępowania DZ.IS.341.36.2017

?Wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach detekcyjnych
i sygnalizacyjnych oraz przy instalacjach kablowych i konstrukcjach wsporczych na terenie miasta Poznania?- w zakresie części III (Zadanie nr 3) - wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach detekcyjnych
i sygnalizacyjnych oraz przy instalacjach kablowych i konstrukcjach wsporczych na terenie miasta Poznania - obszar wschodni wyznaczony przez wschodnią i południową granicę miasta, ulice: Głogowską, Matyi, Królowej Jadwigi oraz przez rzekę Wartę.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał dla części III zamówienia wyboru jedynej złożonej oferty - PERFECT ELECTRO sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, z ceną brutto 199.547,21 zł oraz zadeklarowanym czasem zakończenia realizacji zlecenia do 48 godzin.

 
Punktacja złożonej oferty:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, czas zakończenia realizacji zlecenia – 40%.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium III  Czas zakończenia realizacji zlecenia Ilość uzyskanych punktów
1 PERFECT ELECTRO
 sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn
199.547,21 48 godzin Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100,00
Data zamieszczenia informacji