Nr postępowania DZ.IS.341.33.2017

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicach Kazimierza Wielkiego i Mostowej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Perfect Electro sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn.
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są:
- cena - 60%, okres gwarancji jakości – 40%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres gwarancji jakości.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres gwarancji jakości (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 GZD sp. z o.o., ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo 523.956,51 48 Kryterium I – 27,79
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 67,79
2 Perfect Electro sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 242.691,30 48 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100
3 ROTOMAT sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław 256.701,00 48 Kryterium I – 56,73
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 96,73
 
Data zamieszczenia informacji