Nr postępowania DZ.TBU.341.37.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Ścinawskiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  RDR sp. z o.o., ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:


Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej - 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
212.300,16 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 45,99
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 85,99
2 RDR sp. z o.o., ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 162.729,98 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
3 Konsorcjum firm w składzie: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12,
60-476 Poznań oraz Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
174.064,03 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 56,09
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,09
 
 


 
Data zamieszczenia informacji