Nr postępowania DZ.TBU.341.35.2017

Przebudowa chodnika po stronie zachodniej i wyznaczenie miejsc do parkowania po stronie wschodniej w ul. Zagonowej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  Michała Napierałę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy Napierała
ul. Tęczowa 4, Kobylniki, 62-090 Rokietnica.

 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 40%, Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres rękojmi za wady.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 RDR sp. z o.o., ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 273.159,52 72 Kryterium I – 57,23
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 97,23
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
394.773,47 72 Kryterium I – 39,60
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 85,82
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań i  Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
269.440,18 72 Kryterium I – 58,02
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 98,02
4 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 338.481,81 72 Kryterium I – 46,19
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 86,19
5 Michał Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy Napierała, ul. Tęczowa 4, Kobylniki, 62-090 Rokietnica 260.552,72 72 Kryterium I – 60,00
Kryterium II –40,00
Łącznie – 100
 
 
 
Data zamieszczenia informacji