Nr postępowania DZ.EL.341.47.2017

Przechowywanie pojazdów zgodnie z art. 130A ustawy Prawo o ruchu drogowym

Informacja o unieważnieniu postępowania:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 

Uzasadnienie:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W niniejszym postępowaniu złożona została jedna oferta, które z uwagi na wyżej przytoczone okoliczności podlega odrzuceniu, dlatego koniecznym ze względu na zapisy (art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych jest unieważnienie przedmiotowego postępowania, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Data zamieszczenia informacji