Nr postępowania DZ.TBU.341.51.2017

Przebudowa ul. Dolna Wilda w Poznaniu na odcinku od ul. 28 Czerwca do ul. Czechosłowackiej w zakresie adaptacji drogi eksploatacyjnej na ciąg pieszo-rowerowy Etap 1a, 2 i 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.)  Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez konsorcjum firm: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j. ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca i Michała Pawlickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą M-Bud-Trans ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń.
 
Punktacja złożonej oferty:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30% oraz czasokres wykonania robót budowlanych - 10%.
Ocena oferty dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt – czasokres wykonania robót budowlanych.
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Czasokres wykonania robót budowlanych (dni)
Ilość uzyskanych punktów
1 KONSORCJUM FIRM:
SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.
ul. Podgórna 6
62-051 Łęczyca
 
Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-Bud-Trans
ul. 3 Maja 10
62-030 Luboń
996 030,42 72 55 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
 
 
                                                                                                                                                     
 
Data zamieszczenia informacji