Nr postępowania DZ.TBU.341.44.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Rycerskiej oraz
w ul. Szczepankowo w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Stanisława Jachimowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
- dla części I: z ceną brutto 310 798,25 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiące, podbudową z betonu
o parametrach  C12/15.

- dla części II: z ceną brutto 240 068,57 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiące, podbudową z betonu
o parametrach  C12/15.

 
Wyboru oferty najkorzystniejszej, odpowiednio dla każdej z części, dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej - 10%, odpowiednio dla każdej z części.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej, odpowiednio dla każdej z części.
 
               
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
(ilość miesięcy)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392,
61-441 Poznań
Część I 334.449,12 72 C 12/15 Kryterium I: 55,76 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie: 95,76 pkt.
Część II 247.130,12 72 C 12/15 Kryterium I: 58,29 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie: 98,29 pkt.
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Część I 310.798,25 72 C 12/15 Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie: 100 pkt.
Część II 240.068,57 72 C 12/15 Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie: 100 pkt.
3 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Część I 364.021,94 72 C 12/15 Kryterium I: 51,23 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie: 91,23 pkt.
Część II 258.893,91 72 C 12/15 Kryterium I: 55,64 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie: 95,64 pkt.
 
                                                                                                                                                            
 
Data zamieszczenia informacji