Nr postępowania DZ.IS.341.20.2017

?Utrzymanie i konserwacja urządzeń projektu ITS Poznań w 2017r?
? w zakresie dot. zadania nr 1 i zadania nr 2.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla części 1 i części 2 zamówienia uznana została jedyna złożona oferta przez Siemens sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa:
  • dla części 1 zamówienia - z ceną brutto: 3.553.192,02 zł,  czasem usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego wynoszącym 6 godzin, okresem gwarancji jakości: 36 miesięcy.
  • dla części 2 zamówienia - z ceną brutto: 169.086,87 zł, czasem usunięcia awarii urządzeń VMS wynoszącym 48 godzin, okresem gwarancji jakości: 36 miesięcy.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są:
 cena - 60%, dla części 1 zamówienia – czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego – 20%, dla części 2 zamówienia – czas usunięcia awarii urządzeń VMS – 20%,  okres gwarancji jakości – 20%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena,  w skali 0-20 – czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego / czas usunięcia awarii urządzeń VMS, w skali 0-20 pkt - okres gwarancji jakości.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Kryterium III
Okres gwarancji jakości (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
Część 1 zamówienia
1 Siemens sp. z o.o., ul. Żupnicza 11,
03-821 Warszawa
3.553.192,02 Czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego – 6 godzin 36 miesięcy Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 90,00
Część 2 zamówienia
1 Siemens sp. z o.o., ul. Żupnicza 11,
03-821 Warszawa
169.086,87 Czas usunięcia awarii urządzeń VMS – 48 godzin 36 miesięcy Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 90,00
Data zamieszczenia informacji