Nr postępowania DZ.TBU.341.45.2017

Przebudowa ul. Brzechwy w zakresie remontu chodnika i ścieżki rowerowej Etap I na odcinku od ul. J. Tuwima do przystanku autobusowego przy ul. Maklakiewicza

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań z: ceną brutto 362 044,30 zł oraz okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60% oraz okres rękojmi za wady - 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena oraz w skali 0-40 pkt - okres rękojmi za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Liczba uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392
61-441 Poznań
362 044,30 zł 72 Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 100 pkt.
2 BRUKPOL Sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 81c
63-820 Piaski
400 117,28 zł 72 Kryterium I: 54,29 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 94,29 pkt.
3 Dariusz Białobrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa
os. Kazimierza Wielkiego 14a/1
62-200 Gniezno
549 999,90 zł 72 Kryterium I: 39,50 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 79,50 pkt.
4 RDR Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 7
62-004 Czerwonak
373 020,13 zł 72 Kryterium I: 58,23 pkt
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 98,23 pkt.
Data zamieszczenia informacji