Nr postępowania DZ.IS.341.20.2017

Utrzymanie i konserwacja urządzeń projektu ITS Poznań w 2017r.
? w zakresie dot. zadania nr 3.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla części 3 zamówienia uznana została jedyna złożona oferta przez Neurosoft sp. z o.o., ul. Życzliwa 8, 53-030 Wrocław, z ceną brutto: 198.245,25 zł, czasem usunięcia awarii urządzeń WIM wynoszącym 45 godzin, okresem gwarancji jakości:
42 miesiące.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, czas usunięcia awarii urządzeń WIM – 20%,  okres gwarancji jakości – 20%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena,  w skali 0-20 –czas usunięcia awarii urządzeń WIM, w skali 0-20 pkt - okres gwarancji jakości.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II  Czas usunięcia awarii urządzeń WIM Kryterium III
Okres gwarancji jakości (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 Neurosoft sp. z o.o., ul. Życzliwa 8,
53-030 Wrocław
198.245,25 45 godzin 42 miesiące Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 20,00
Łącznie – 100,00
 
                                                                                                                                     
 
Data zamieszczenia informacji