Nr postępowania DZ.IS.341.52.2017

Wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach detekcyjnych
i sygnalizacyjnych oraz przy instalacjach kablowych i konstrukcjach wsporczych na terenie miasta Poznania, w zakresie części 1 i 2 zamówienia

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.)  Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez Perfect Electro Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn

- dla części I z: ceną brutto 276 541,13 zł oraz czasem zakończenia realizacji zlecenia 48 godzin,
- dla części II z: ceną brutto 271 522,67 zł oraz czasem zakończenia realizacji zlecenia 48 godzin.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena 60% oraz czas zakończenia realizacji zlecenia 40%, odpowiednio dla każdej z części.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena oraz w skali 0-40 pkt - czas zakończenia realizacji zlecenia, odpowiednio dla każdej z części.
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Kryterium II
Czas zakończenia realizacji zlecenia (godzin)
Ilość uzyskanych punktów
1 Perfect Electro sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn Część I 276 541,13 48 Kryterium I: 60,00 pkt.
Kryterium II: 0 pkt.
Łącznie: 60,00 pkt.
Część II 271 522,67 48 Kryterium I: 60,00 pkt.
Kryterium II: 0 pkt.
Łącznie: 60,00 pkt.
 
                                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                   
 
Data zamieszczenia informacji