Nr postępowania DZ.IS.341.26.2017

Wykonywanie prac konserwacyjnych wraz z przeglądem technicznym przy drogowych sygnalizacjach świetlnych na terenie miasta Poznania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przemysława Kozaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOZNAK, Starkówiec Piątkowski 26A, 63-013 Szlachęcin z ceną brutto 110.572,08 zł.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:


Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanego kryterium w skali 0-100 pkt – cena.
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium 
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Perfect Electro Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c,
62-025 Kostrzyn
181.621,80 60,88
3 Przemysław Kozak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOZNAK, Starkówiec Piątkowski 26A, 63-013 Szlachęcin 110.572,08 100
 
 
 
Data zamieszczenia informacji