Nr postępowania DZ.IS.341.46.2017

Inwentaryzacja i przegląd kanalizacji kablowej wraz z konserwacją studni w tych kanałach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Huberta Perza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy INSTALTECH, ul. Wawrzyniaka 5, 63-020 Zaniemyśl, z ceną brutto 479.700,00 zł.


Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium ocen ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanego kryterium w skali 0-100 pkt – cena.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium 
Cena (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Hubert Perz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy INSTALTECH,
ul. Wawrzyniaka 5, 63-020 Zaniemyśl
479.700,00 100
 
 
Data zamieszczenia informacji