Nr postępowania DZ.TBU.341.50.2017

Remont nawierzchni chodnika ul. Lubeckiego w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań z: ceną brutto 182 205,44 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiące oraz podbudową betonową o parametrach C12/15.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej - 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy
Liczba uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392
61-441 Poznań
182 205,44 72  
C 12/15
Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie: 100 pkt.
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 238 445,65 72  
C 12/15
Kryterium I:  45,85 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie:  85,85pkt.
3 BRUKPOL Sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 81c
63-820 Piaski
197 636,15 72  
C 12/15
Kryterium I:  55,32 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie:  95,32 pkt.
 
                                                                                                                                     
 
Data zamieszczenia informacji