Nr postępowania DZ.TBU.341.48.2017

Remont nawierzchni chodnika ul. Krzesiny w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo z: ceną brutto 149 288,64 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiące oraz podbudową betonową o parametrach C12/15.
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej - 10%.
Ocena ofert dokonano na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy
Liczba uzyskanych punktów
1 RDR sp. z o.o., ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 162.232,13 72  
C 12/15
Kryterium I:  55,21 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie:  95,21 pkt.
2 Grzegorz Gajdziński prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych GRENKOP Sarbicko 73, 62-740 Tuliszków 192.738,11 72  
C 12/15
Kryterium I:   46,47 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie:  86,47 pkt.
3 Dariusz Białobrzycki Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno 199.950,15 72  
C 12/15
Kryterium I: 44,80  pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie:  84,80 pkt.
4 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo 149.288,64 72  
C 12/15
Kryterium I:   60 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie:   100 pkt.
5 Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 167.004,41 72 C 12/15 Kryterium I:  53,64  pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie:   93,64 pkt.
 
                                                                                                                                                     
 
Data zamieszczenia informacji