Nr postępowania DZ.IS.341.53.2017

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu związanej z budową buspasa
w ciągu ulic Garbary i Droga Dębińska w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że za najkorzystniejszą uznana została jedyna oferta spełniająca warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożona przez Perfect Electro Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są:
- cena - 60%, okres gwarancji jakości – 40%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres gwarancji jakości.
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I 
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 Perfect Electro Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c,
62-025 Kostrzyn
1.200.590,70 48 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100
 

 
Data zamieszczenia informacji