Nr postępowania DZ.TZ.341.55.2017

Wycinka drzew z pasów drogowych miasta Poznania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona na:
  • I część zamówienia – Nowe Miasto przez Mariusza Rogala prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU GEOINTECH, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo z ceną brutto: 97.770,24 zł;
  • II część zamówienia – Grunwald i Jeżyce przez PW Ogród Sp. z o.o., ul. Skórzewska 23, 62-081 Wysogotowo z ceną brutto: 32.842,80 zł.
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja złożonych ofert:
Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-100 pkt.
Punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Kerria Piórkowski sp.j.,
ul. Żeromskiego 80,
62-600 Koło
I część zamówienia 50.427,36
(po poprawkach)
65,13
2 Mariusz Rogal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU GEOINTECH, ul. Bielawy 12/4,
62-066 Granowo
I część zamówienia 97.770,24 100,00
II część zamówienia 35.532,00 92,43
3 PW Ogród sp. z o.o.,
ul. Skórzewska 23,
62-081 Wysogotowo
I część zamówienia 137.214,00 71,25
II część zamówienia 32.842,80 100,00
 
 
 
Data zamieszczenia informacji